Uma área de pesquisa sobre o WordPress para devs e autores do temadelete_{$meta_type}meta ›

Desde3.4.0
Obsoleton/a
do_action( "delete_{$meta_type}meta", $meta_id )
Parâmetros:
  • (int) $meta_id ID of the metadata entry to delete.
    Required: Yes
Definido em:
Codex:

Fires immediately before deleting post or comment metadata of a specific type.

The dynamic portion of the hook, $meta_type, refers to the meta object type (post or comment).

Fonte

do_action( "delete_{$meta_type}meta", $meta_id );